RI&E/PVA

RI&E-PVA

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat mensen door het werk niet ziek of arbeidsongeschikt worden. de basis om de zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving in te richten is de risico-inventarisatie & evaluatie.

Als werkgever bent u volgends de Arbowet verplicht tot het uitvoeren van een RI&E, als basis voor het arbobeleid. De RI&E heeft betrekking op alle risico’s in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers. De RI&E geeft een breed overzicht van de risico’s, tekortkomingen en knelpunten op arbogebied. Bovendien bevat de RI&E aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en de structurele zorg voor arbeidsomstandigheden.

Plan van Aanpak.
Op basis van de RI&E moet volgens de Arbowet een Plan van Aanpak worden opgesteld. In dit plan van aanpak dient in elk geval te worden aangegeven wat de knelpunten en de beheersmaatregelen zijn en binnen welke termijn de geplande maatregelen zullen worden genomen. Wettelijk gezien vormt het plan van aanpak een onderdeel van de RI&E. de RI&E is formeel pas af als ook het Plan van Aanpak is gemaakt.

V.A.K. Assist kan een RI&E voor uw bedrijf uitvoeren. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijk en deskundig onderzoek en advies voor alle geconstateerde risico’s.

Doordat de RI&E wordt opgesteld door een gecertificeerde kerndeskundige, voldoet u aan de wettelijke verplichtingen.

Intakegesprek: Voorafgaand aan de RI&E wordt een vrijblijvend intakegesprek gevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de behoefte van de klant. Er worden afspraken gemaakt, en van daaruit wordt een passende offerte opgesteld. Dit is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden.

Bij uitvoering van de RI&E wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

- verzamelen documentatie (o.a. bedrijfsgegevens, verzuimcijfers, ongevallencijfers);
-
een werknemerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd (indien) gewenst;
- bedrijfsbezoek (visuele rondgang, interview directie/leidinggevende/werknemer);
- opstellen conceptrapportage inclusief aanzet tot een Plan van aanpak;
- bespreken conceptrapportage en aanzet Plan van Aanpak;
- aanleveren definitieve rapportage en aanzet Plan van Aanpak;
- eventueel nazorg in de vorm van verdiepende onderzoeken;
- jaarlijkse evaluatie van het plan van aanpak en actualisering van de RI&E.

V.A.K. Assist levert u advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak!

 

 

Meer Producten

RI&E/PVA Machineveiligheid ARIE Explosieveiligheid Veiligheidsinspecties Ongevallenonderzoek

Informatie opvragen